KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Firma: „Klucz i Dom” Nieruchomości Sp. z o.o. KRS 0000395538,NIP 1231261215, REGON 145234547 z siedzibą w Piasecznie [05-500] ul. Warszawska 22A; telefon 22 750 13 13; email: biuro@kluczidom.pl

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami podejmowanych na Twoje życzenie oraz w ramach wykonywania obowiązków wynikających z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą : pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze.

4. Twoje dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie umowy z „Klucz i Dom” Nieruchomości Sp. z o.o, w związku z którą dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o której mowa w tym punkcie jak również innych obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Biuro nieruchomości ma prawny obowiązek przechowywania Twoich danych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności pośrednictwa, w związku z którą te dane otrzymał.

6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.

8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez „Klucz i Dom” Nieruchomości Sp. z o.o., działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego „Klucz i Dom” Nieruchomości Sp. z o.o, obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz odmowa wyrażenia zgody w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową zawarcia umowy

9. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).